Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Places to Work d.d. 1 januari 2017

 

Considerans
Places to Work is een initiatief van Vereenigde Ideeën Compagnie B.V. te Almere. Places to Work stelt zich ten doel om (startende) ondernemers en mensen met een idee te faciliteren met goed geoutilleerde werkplekken en vergaderaccommodaties en diverse mogelijkheden tot netwerken en het delen van kennis en ervaring met mede-ondernemers in een daartoe speciaal ingericht en uitgerust multifunctioneel gebouw. Deze Algemene Voorwaarden reguleren de rechtsverhouding tussen Places to Work en de individuele gebruikers en zijn er op gericht om het collectieve belang
van de gebruikers te dienen.

 

Artikel 1 Definitie-omschrijvingen
1.1 Places to Work Lelystad B.V.: een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende aan de Wisselweg 33 te 1314 CB Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60799897, opgericht door haar bestuurder Vereenigde Ideeën Compagnie B.V. (VIC), hierna ook aan te duiden als ‘Places’.

 

1.2 Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die tegen betaling gebruik maakt van de door Places aangeboden accommodaties, faciliteiten en voorzieningen.

 

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Places en de gebruiker, elke wijziging daarvan en aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de overeenkomst, ongeacht de wijze waarop deze tot stand is gekomen, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.

 

1.4 Office Places: afsluitbare kantoorruimte, al dan niet voorzien van meubilair, bestemd om voor langere tijd (vanaf drie maanden) exclusief door gebruiker te worden gebruikt.

 

1.5 Work Places Fix: werkplek, in ieder geval bestaande uit een bureau, bureaustoel en internetaansluiting, bestemd om enkele dagdelen en/of dagen per week gebruikt te worden door de gebruiker gedurende een nader overeen te komen periode.

 

1.6 Work Places Flex: flexibele werkplek in het gebouw van Places, bestemd voor incidenteel, niet-exclusief gebruik door de gebruiker.

 

1.7 Meeting Places: diverse niet-exclusieve afsluitbare vergaderruimtes, bestemd voor incidenteel gebruik door de gebruiker voor verschillende doeleinden, zoals voor vergaderingen, trainingen, presentaties, workshops etc., al dan niet met gebruikmaking van diverse voorzieningen, zoals audiovisuele apparatuur, draadloos internet, telefoonservice en dergelijke.

 

1.8 Storage Places: locker of archiefkast waarin de gebruiker tijdelijk zijn spullen kan opbergen.

 

1.9 Virtual Places: de door Places geboden faciliteit tot het medegebruik van het adres en telefoonnummer van Places voor de zakelijke doeleinden van de gebruiker.

 

1.10 Accommodatie: één van de in artikel 1.4 tot en met 1.8 genoemde ruimtes.

 

Artikel 2 Toepasselijk van de Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Places en Gebruiker en sluiten (indien aanwezig) algemene inkoopvoorwaarden van Gebruiker uit.

 

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Places en Gebruiker zijn overeengekomen.

 

2.3 De tekst van deze Algemene Voorwaarden zijn vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Gebruiker ter beschikking gesteld door toezending of door overhandiging.

 

2.4 Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, dan kunnen de Algemene Voorwaarden ook langs elektronische weg aan Gebruiker ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier door Gebruiker kunnen worden opgeslagen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is geweest, geeft Places aan op welke manier Gebruiker via elektronische weg van de Algemene Voorwaarden kennis kan nemen, respectievelijk zendt Places op verzoek van de Gebruiker de Algemene Voorwaarden op elektronische of andere wijze kosteloos toe.

 

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden op enig moment door Places worden gewijzigd, dan zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden in plaats van de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

2.6 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zijn de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zullen in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zodanige bedingen in de plaats treden, die daar voor zover mogelijk naar inhoud en strekking mee overeenstemmen.

 

Artikel 3 Totstandkoming en annulering van de Overeenkomst
3.1 Een aanbod van Places omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden Office Place(s) en/of Work Place(s) en/of Meeting Place(s) en/of Storage Place(s) en/of Virtual Place(s) en/of andere aangeboden faciliteiten en/of diensten, alsmede van de periode(n) gedurende welke en/of nadere voorwaarden waaronder Gebruiker daarvan gebruik kan maken en van de onderscheidenlijke prijzen, die gebruiker daarvoor aan Places is verschuldigd.

 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Places een door Gebruiker voor akkoord ondertekend gespecificeerd schriftelijk aanbod van Gebruiker heeft ontvangen of zodra Places uit de feitelijke omstandigheden redelijkerwijs heeft mogen afleiden, dat Gebruiker bedoeld heeft het aanbod op ander wijze te aanvaarden.

 

3.3 Indien de Gebruiker het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt Places langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

3.4 Indien en voor zover een Overeenkomst het gebruik omvat van een Office Place, Work Place, Meeting Place of Storage Place of andere ruimte, dan zal deze ruimte bij aanvang van de Overeenkomst door Places worden gespecificeerd, doch ontstaat daardoor voor Gebruiker geen exclusief recht op gebruik van de deze ruimte.

 

3.5 Places is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst een andere vergelijkbare ruimte aan Gebruiker toe te wijzen dan welke zij in de Overeenkomst heeft gespecificeerd, indien Places daartoe is genoodzaakt door onvoorziene omstandigheden, in welk geval Places de Gebruiker daar voor aanvang van het gebruik in kennis zal stellen.

 

3.6 Indien en voor zover de Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van een kantoorruimte, werkplek of vergaderruimte dient te worden gekwalificeerd als een overeenkomst van huur en verhuur, dan zal Gebruiker daaraan geen rechten kunnen ontlenen anders dan uitdrukkelijk beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

 

3.7 Door het aangaan van een overeenkomst met Places verkrijgt Gebruiker een persoonlijk en niet overdraagbaar recht op gebruik. Gebruiker is niet gerechtigd om de ruimte(s), faciliteiten of diensten op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven.

 

3.8 De Gebruiker kan een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren voor aanvang van de overeengekomen periode tegen restitutie van het desbetreffende gedeelte van het oorspronkelijke factuurbedrag:
a. 100% van het factuurbedrag bij annulering minimaal 14 dagen voor aanvang;
b. 50% van het factuurbedrag bij annulering minimaal 7 tot 13 dagen voor aanvang;
c. géén restitutie bij annulering later dan 7 dagen voor aanvang;

 

3.9 Gebruiker kan Places gedurende de normale openingstijden verzoeken om bepaalde diensten te leveren ter aanvulling op een bestaande Overeenkomst, waarop alsdan de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 4 Looptijd, opzegging en verlenging van de Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst geldt voor de daarin vermelde specifiek overeengekomen periode(n), uitgedrukt in uren, dagdelen, dagen, weken of maanden.

 

4.2 Een Overeenkomst met een looptijd van meer dan 3 maanden eindigt door schriftelijke opzegging door de Gebruiker of door Places met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

 

4.3 Een Overeenkomst met een looptijd van minder dan 3 maanden eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode.

 

4.4 Indien Gebruiker noch Places de Overeenkomst ingevolge artikel 4.2 of 4.3 heeft opgezegd en Gebruiker na het verstrijken van de overeengekomen periode aansluitend feitelijk gebruik blijft maken van de ruimte(s), faciliteiten of diensten van Places, dan wordt de overeenkomst, behoudens andersluidende afspraken, geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde periode onder gelijkblijvende voorwaarden, behoudens eventuele tussentijdse tariefwijzigingen.

 

4.5 Gebruiker stemt op voorhand in met artikel 6.159 BW. In geval van faillissement Places zullen de afspraken zoals vermeld in de Service Level Agreement een op een worden overgenomen door de verhuurder aan Places.

 

Artikel 5 Onmiddellijke beëindiging en opschorting van de Overeenkomst
5.1 Places is gerechtigd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op diens goederen of vermogen of indien ten behoeve van Gebruiker een schuldsaneringsregeling wordt getroffen.

 

5.2 Places is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Gebruiker tekort blijft schieten in de naleving van een of meer verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, nadat Gebruiker door Places op behoorlijke wijze in gebreke is gesteld.

 

5.3 Places is gerechtigd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien herstel van de tekortkomingen door Gebruiker feitelijk onmogelijk is.

 

5.4 Places is gerechtigd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Gebruiker of degene(n) die met zijn toestemming is/zijn toegelaten zich naar het oordeel van Places ernstig hebben misdragen in strijd met de normale kantoorpraktijk en/of omgangsnormen.

 

5.5 Indien Places de Overeenkomst heeft beëindigd op een van de gronden zoals bedoeld in de artikelen 5.1 tot en met 5.4 dan is Gebruiker verplicht tot betaling van een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare schadevergoeding aan Places. De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan het bedrag, dat de Gebruiker aan Places verschuldigd zou zijn geweest over de resterende looptijd van de Overeenkomst, waaronder tevens zijn begrepen de vergoeding voor bijkomende diensten en de maandelijkse kantoorvergoeding, onverminderd het recht van Places op vergoeding
van de volledige daadwerkelijk geleden schade.

 

5.6 Places is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Places door overmacht blijvend verhinderd is om de Overeenkomst na te komen, in welk geval Gebruiker de overeengekomen vergoeding(en) verschuldigd is tot de datum van beëindiging.

 

5.7 In alle gevallen waarin Gebruiker naar het oordeel van Places tekort schiet in de naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, is Places gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen jegens Gebruiker en kan zij Gebruiker met onmiddellijke ingang de toegang tot het bedrijfsgebouw van Places en/of de door Gebruiker gebruikte accommodatie(s) ontzeggen.

 

Artikel 6 Ontruiming na beëindiging van de Overeenkomst
6.1 Gebruiker is verplicht om onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst de door haar gebruikte accommodatie(s) te ontruimen en tezamen met de gebruikte faciliteiten op te leveren in dezelfde staat waarin deze zich bij aanvang van de Overeenkomst bevonden.

 

6.2 Gebruiker is bij ontruiming verplicht tot betaling van een redelijke vergoeding aan Places ter dekking van de schoonmaakkosten en eventuele herstelkosten (kantoorherstelservice).

 

6.3 Indien Gebruiker na ontruiming aan hem toebehorende zaken in de accommodatie achterlaat, dan vervallen deze zaken zonder tegenprestatie in eigendom aan Places.

 

6.4 Indien de Overeenkomst is beëindigd en Gebruiker de accommodatie en/of faciliteiten desondanks blijft gebruiken, dan is Gebruiker aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die Places als gevolg daarvan zal lijden.

 

6.5 Zodra Gebruiker de accommodatie heeft ontruimd zal Places bij wijze van serviceverlening de eventuele nakomende post, faxen, telefoonoproepen en bezoekers van Gebruiker gedurende drie maanden blijven ontvangen en aan Gebruiker beschikbaar stellen, waarvoor Gebruiker alsdan een eenmalige vergoeding ad € 75,00 exclusief BTW aan Places kan zijn verschuldigd (bedrijfscontinuïteitservice), dit laatste ter beoordeling van Places.

 

6.6 Bij beëindiging van de Service Level Agreement verplicht Gebruiker zich om per omgaande zijn adres te wijzigingen bij de Kamer van Koophandel. Is Gebruiker hierbij in verzuim, dan zal Places de kosten van een Virtual Place doorberekenen aan Gebruiker, zo lang het adres niet is gewijzigd, maar in ieder geval voor tenminste 1 maand.

 

Artikel 7 Bestemming en gebruiksvoorschriften met betrekking tot de accommodatie
7.1 De accommodatie is uitsluitend bestemd om door Gebruiker als werkplek te worden gebruikt in het kader van zijn eigen onderneming.

 

7.2 Mits na uitdrukkelijke toestemming van Places is het Gebruiker niet toegestaan om de accommodatie te gebruiken voor de uitoefening van detailhandelsactiviteiten of voor medische doeleinden, in welk verband vanuit de accommodatie rechtstreekse levering van roerende zaken of diensten aan derden plaats vindt of waarbij sprake is van meer dan incidenteel bezoek door het publiek.

 

7.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om vanuit de accommodatie bedrijfsactiviteiten uit te oefenen, welke direct of indirect concurreren met de bedrijfsactiviteiten van Places, in de meest ruime betekenis, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Places.

 

7.4 Mits na uitdrukkelijke toestemming van Places is het Gebruiker niet toegestaan om vanuit de accommodatie bedrijfsactiviteiten uit te oefenen onder een andere dan diens eigen (handels-) naam, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Places.

 

7.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om het adres van Places (Het Ravelijn 50, 8233 BR, Lelystad) gebruiken voor een ander doel dan als zakelijk adres in het kader van zijn eigen onderneming, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Places.

 

7.6 Het is Gebruiker niet toegestaan om de inrichting of gedaante van de accommodatie te veranderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Places.

 

7.7 Het is Gebruiker niet toegestaan om kabel-, computer- of telecomverbindingen aan te leggen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Places.

 

7.8 In alle gevallen waarin Places toestemming aan Gebruiker verleent om af te wijken van bovenstaande verbodsbepalingen kan Places daaraan voorwaarden verbinden, die naar het oordeel van Places redelijk en noodzakelijk zijn.

 

7.9 Gebruiker is verplicht om als een goed huisvader zorg te dragen voor de aan hem ter beschikking gestelde accommodatie, uitrusting, faciliteiten, meubilair, inrichting en stoffering en zorg te dragen voor het schoonhouden van de gebruikte accommodatie, bij gebreke waarvan Places de accommodatie op kosten van Gebruiker schoon zal laten maken.

 

7.10 Huisdieren zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van Places niet toegestaan.

 

7.11 Gebruiker is verplicht om bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten vanuit de accommodatie alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen en zich te onthouden van illegale activiteiten.

 

7.12 Gebruiker is verplicht om zich te onthouden van gedragingen en handelingen, die de orde en rust in het bedrijfspand van Places (kunnen) verstoren, overlast (kunnen) veroorzaken aan andere Gebruikers, de goede naam van Places (kunnen) beschadigen of op enigerlei wijze (kunnen) leiden tot schade en/of verlies voor Places.

 

7.13 Places is te allen tijde gerechtigd om de accommodatie van Gebruiker te betreden voor inspectie-, test-, schoonmaak- , reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. Places zal Gebruiker daar vooraf tijdig van in kennis stellen, tenzij er sprake is van een noodsituatie, dit laatste ter beoordeling van Places. Places is gehouden om de geheimhouding van de bedrijfsaangelegenheden van Gebruiker in acht te nemen.

 

7.14 Gebruiker dient zelf beveiligingsmaatregelen (zoals versleuteling van gegevens) te treffen die hij noodzakelijk acht om de data en informatie te beschermen, die hij via het netwerk van Places verstuurt en ontvangt. Places kan de veiligheid noch een bepaalde mate van beschikbaarheid van haar netwerk jegens de Gebruiker niet garanderen.

 

Artikel 8 Tarieven en vergoedingen
8.1 Alle overeengekomen tarieven en vergoedingen zijn in de Overeenkomst weergegeven zonder de daarover verschuldigde actuele BTW-percentages, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

8.2 Places is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in BTW-percentages ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving, onmiddellijk aan Gebruiker door te berekenen.

 

8.3 In de overeengekomen tarieven en/of vergoedingen zijn mede begrepen: elektra, verlichting, stoffering, verwarming, (basis) gedeeld internet en het medegebruik van algemene ruimten en toiletten.

 

8.4 Places is gerechtigd om de maandelijks verschuldigde kantoorvergoeding na verloop van één jaar na aanvang van de Overeenkomst, alsmede na verloop van elk daarop volgend jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde kantoorvergoeding wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde kantoorvergoeding is gelijk aan de geldende kantoorvergoeding op de wijzigings-datum, vermenigvuldigd met het indexcijfer dat ligt vier kalendermaanden voor de wijzigings-datum, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de wijzigingsdatum.

 

8.5 De overeengekomen kantoorvergoedingen en vergoedingen voor de overeengekomen periodiek terugkerende diensten zijn maandelijks bij vooruitbetaling door gebruiker verschuldigd. Indien een dagtarief is overeengekomen, dan wordt een vergoeding per dag berekend en bedraagt het volle maandtarief 30 maal het dagtarief.

 

8.6 Gebruiksafhankelijke vergoedingen voor bijkomende variabele diensten worden aan Gebruiker maandelijks achteraf gefactureerd overeenkomstig de door Places gepubliceerde tarieven.

 

8.7 Indien met Gebruiker een korting op de normale tarieven is overeengekomen of Gebruiker anderszins kan profiteren van een aanbieding of actie van Places, dan is Places gerechtigd deze korting te laten vervallen en alsnog het volledige tarief in rekening te brengen en/of het voordeel van de aanbieding of actie te laten vervallen, indien Gebruiker in gebreke is in de nakoming van de Overeenkomst.

 

8.8 Places is gerechtigd om een nader overeen te komen extra vergoeding bij Gebruiker in rekening te brengen voor diensten, die naar het oordeel van Places als ongebruikelijk of buitensporig moeten worden beschouwd.

 

Artikel 9 BTW belaste accommodatie
9.1 Voor de accommodatie(s) die exclusief ter beschikking kunnen worden gesteld aan de gebruiker wordt –indien en voor zover mogelijk- geopteerd voor een BTW belaste gebruik.

 

9.2 Gebruiker verklaart, dat hij deze de accommodatie gebruikt of laat gebruiken voor doeleinden waarvoor volledig of nagenoeg volledig (tenminste 90%) recht op aftrek van belasting op voet van artikel 15 van de Wet Omzetbelasting 1968 bestaat, tenzij Places en Gebruiker in de Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins hebben bepaald.

 

9.3 De ingangsdatum van het BTW belaste gebruik is gelijk aan de ingangsdatum van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1.

 

9.4 De aan Gebruiker ter beschikking gestelde accommodatie(s) maakt/maken onderdeel uit van het bedrijfspand van Places, staande en gelegen aan het adres Het Ravelijn 50 te 8233 BR Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie O, nummer 7371, welke accommodatie(s) nader zijn gespecificeerd en aangetekend op een bij deze Overeenkomst behorende plattegrond.

 

9.5 Gebruiker verklaart, dat zijn boekjaar loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december, tenzij Places en Gebruiker in de Overeenkomst uitdrukkelijk een ander boekjaar hebben vastgesteld.

 

9.6 Mocht Gebruiker niet kunnen opteren voor BTW belast gebruik, dan lijdt Places daardoor schade ter hoogte van de niet voor haar in aftrek komende BTW op onder andere de toerekenbare exploitatiekosten. Omdat deze BTW schade niet eenvoudig op voorhand vast te stellen is, kiest Places ervoor de vergoeding te verhogen met een vooraf bepaald percentage ter hoogte van 21% over de netto vergoeding voor de accommodatie(s), exclusief kantoordiensten. Places zal vervolgens aan de gebruiker ter zake van het exclusieve gebruik van de accommodatie zonder BTW factureren
maar met inbegrip van het in dit artikel genoemde opslagpercentage.

 

9.7 Niettegenstaande hetgeen hierboven is vermeld onder artikel 9.1 tot en met 9.6, brengt Places BTW in rekening ter zake van de door haar verstrekte kantoordiensten.

 

9.8 Voor het gebruik van de Meeting Places wordt door Places BTW in rekening gebracht zonder dat hiervoor geopteerd hoeft te worden en ongeacht in welke mate Gebruiker recht heeft op BTW aftrek ter zake van het gebruik van de Meeting Places.

 

9.9 Voor overige accommodaties, die niet exclusief aan Gebruiker ter beschikking kunnen worden gesteld, geldt hetgeen vermeldt onder 9.1 tot en met 9.6 niet. Deze accommodaties zijn van rechtswege belast met BTW.

 

Artikel 10 Betalingen
10.1 Gebruiker betaalt op basis van de facturen van Places op een door Places op te geven rekening zonder recht op korting, opschorting of verrekening met een vordering welke Gebruiker op Places meent te hebben.

 

10.2 Het bedrag van de eerste factuur dient uiterlijk twee dagen voor de ingangsdatum van de Overeenkomst op de rekening van Places te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan Places gerechtigd is de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden door kennisgeving aan Gebruiker.

 

10.3 Voor de daarop volgende facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

10.4 Indien Gebruiker de verschuldigde vergoedingen niet tijdig betaalt, dan is Gebruiker over het openstaande saldo de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

10.5 Gebruiker verplicht zich om al hetgeen te doen waardoor het voor Places mogelijk is om via automatische incasso de door Gebruiker verschuldigde bedragen te incasseren, onder andere (doch niet gelimiteerd) tot het afgeven van een zogenaamde euro incasso machtiging.

 

10.6 Indien Gebruiker de juistheid van een factuur van Places betwist, dan dient hij dat binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk onder opgave van redenen aan Places te melden, bij gebreke waarvan de door Places gefactureerde bedragen voor juist worden aangenomen. Places zal naar aanleiding van een tijdige betwisting van de juistheid van een factuur met Gebruiker in overleg treden en een eventueel onverschuldigd betaald bedrag aan Gebruiker restitueren.

 

Artikel 11 Waarborgsom
11.1 Gebruiker is voor aanvang van de Overeenkomst een waarborgsom aan Places verschuldigd, gelijk aan de geldende kantoorvergoeding voor de duur van twee maanden, inclusief BTW, welk bedrag zonder rente bij beëindiging van de Overeenkomst en na ontruiming van de accommodatie aan Gebruiker zal worden gerestitueerd onder aftrek van eventuele door Gebruiker aan Places verschuldigde bedragen, rente en kosten.

 

11.2 Gebruiker is verplicht om voor aanvang van de Overeenkomst alsook gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aanvullende waarborgsom aan Places te voldoen ter hoogte van een door Places vast te stellen redelijk bedrag, indien Places zulks gelet op de hoogte van de door Gebruiker verschuldigde bedragen en/of het betalingsgedrag van Gebruiker noodzakelijk acht tot meerdere zekerheid van nakoming van verplichtingen door Gebruiker.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Places is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Gebruiker heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Places, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Places.

 

12.2 Onder indirecte schade dient onder meer te worden begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

12.3 Places is nimmer aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of vermissing van eigendommen van Gebruiker.

12.4 Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 is de aansprakelijkheid van Places te allen tijde beperkt tot het maximumbedrag van de uitkering waarop zij krachtens haar aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend schadegeval aanspraak kan maken.

 

Artikel 13 Incasso kosten
13.1 In alle gevallen waarin Places een ingebrekestelling, sommatie of exploot aan Gebruiker doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen Gebruiker om deze tot nakoming van de Overeenkomst te dwingen, is Gebruiker verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in- als buiten rechte, aan Places te vergoeden, welke kosten worden vastgesteld conform de wettelijke staffel incassokosten (WIK) met een minimum van 15% over de hoofdsom en met een minimum van € 40,-.

 

Artikel 14 Bijzondere bepalingen met betrekking tot werknemers (van Places)
14.1 Gebruiker verplicht zich tijdens de looptijd van de Overeenkomst te onthouden van het middellijk of onmiddellijk vertegenwoordigen, adviseren of bijstaan van werknemers of voormalige werknemers van Places in het kader van een (dreigend) juridisch geschil tussen deze werknemer en Places of een aan Places gelieerde (rechts-)persoon.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten
15.1 De intellectuele eigendomsrechten van alle informatie, beschrijvingen, logo’s en afbeeldingen op de website van Places berusten bij Places of zijn door derden in licentie verstrekt. Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Places informatie, beschrijvingen, logo’s en afbeeldingen van de website voor eigen gewin of dat van derden te kopiëren, gebruiken en/of te verspreiden.

 

Artikel 16 Geschillenbeslechting
16.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan over de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

 

16.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zou worden vernietigd blijven de overige bepaling onverminderd van kracht.

 

16.3 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

16.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland.